Polityka Prywatności sportbm sp. z o.o.


Niniejsza Polityka Prywatności określa podstawowe zasady ochrony Twoich Danych osobowych stosowane przez nas, czyli przez spółkę sportbm sp. z o.o., będącą administratorem Twoich Danych osobowych, w tym m.in.:

1.       określa cel, zakres i okres, przez jaki będą przetwarzane przez sportbm sp. z o.o. Twoje Dane osobowe;

2.       opisuje komu i na jakich zasadach sportbm sp. z o.o. może udostępnić Twoje Dane osobowe;

3.       zawiera informacje o Twoich uprawnieniach, jakie Ci przysługują w związku z przetwarzaniem przez sportbm sp. z o.o. Twoich Danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera w szczególności wszystkie niezbędne informacje wymagane przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje również zasady korzystania przez sportbm sp. z o.o. z plików typu Cookies w zakresie przechowywania na Twoich Urządzeniach informacji oraz uzyskiwania dostępu do tych informacji.

1.     Definicje.

1.1.     Ty – użytkownik korzystający z usług świadczonych przez sportbm sp. z o.o. lub udostępniający sportbm sp. z o.o. swoje Dane osobowe. Takiego użytkownika dotyczą również wszystkie postanowienia określone w niniejszej Polityce Prywatności, które przez zastosowanie odpowiednich zaimków (lub ich odmian) wskazują na takiego użytkownika, np.: Twój, Twoje, Tobie, Ci, Ciebie, itd.

1.2.     sportbm sp. z o.o. (albo my) – sportbm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000911429, której akta przechowywane sąd w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5851494341, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00. sportbm sp. z o.o. dotyczą również wszystkie postanowienia określone w niniejszej Polityce Prywatności, które przez zastosowanie zaimków „nasz” lub „nas” (lub ich odmian) wskazują na sportbm sp. z o.o.

1.3.     Polityka Prywatności – ustanowiony przez sportbm sp. z o.o. dokument, który właśnie czytasz.

1.4.     Dane osobowe – wszystkie dotyczące Ciebie informacje (np. takie jak Twoje imię, nazwisko, adres e-mail czy numer telefonu, itd.), które Ty osobiście udostępnisz sportbm sp. z o.o., lub które sportbm sp. z o.o. uzyska z innych źródeł.

1.5.     RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), którego przepisy mają zastosowanie od 25 maja 2018 r.

1.6.     Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane przez serwis internetowy sportbm sp. z o.o. oraz zapisywane i przechowywane na Twoim Urządzeniu, za pośrednictwem którego korzystasz z naszego serwisu internetowego.

1.7.     Urządzenie – Twój komputer, telefon, tablet lub inne telekomunikacyjne urządzenie końcowe, za pośrednictwem którego łączysz się i uzyskujesz dostęp do serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji sportbm sp. z o.o.

2.     Przetwarzanie Danych osobowych.

sportbm sp. z o.o. będzie przetwarzać twoje Dane osobowe zgodnie z zasadami wyjaśnionymi w pkt 2.1-2.10 poniżej, w których znajdziesz również wszelkie informacje, których podanie jest wymagane przez przepisy RODO, a w szczególnie przez art. 13 RODO.

2.1.   Kto jest administratorem Twoich Danych osobowych?

Administratorem Twoich Danych osobowych jest sportbm spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 19, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000911429, której akta przechowywane są w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS. NIP: 5851494341, o kapitale zakładowym w wysokości 800.000,00 zł.

2.2.   Jak się możesz skontaktować z administratorem?

Proces przetwarzania danych osobowych wszystkich naszych klientów, w tym również Twoich Danych osobowych, nadzoruje powołany przez nas inspektor ochrony danych. Możesz się z nim skontaktować:

a)       wysyłając wiadomość e-mail pod adres: odo@sportbm.com,

b)       lub wysyłając pisemną wiadomość na adres: sportbm sp. z o.o., ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot, z dopiskiem: ochrona danych osobowych.

2.3.   Kiedy sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe?

sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe:

a)       gdy korzystasz z usług świadczonych przez sportbm sp. z o.o. za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji;

b)       gdy komunikujesz się z nami mailowo;

c)       gdy zgłaszasz się do sportbm sp. z o.o. ze swoją sprawą lub reklamacją;

d)       gdy sportbm sp. z o.o. wysyła Ci informacje marketingowe na podstawie i w granicach udzielonej przez Ciebie zgody;

e)       sportbm sp. z o.o. może też przetwarzać Twoje Dane osobowe, gdy zostaną nam one zgodnie z prawem udostępnione lub powierzone przez innego administratora Twoich Danych osobowych.  

2.4.   Jakie Twoje Dane osobowe przetwarza sportbm sp. z o.o.?

sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe:

a)       które Ty nam udostępniłeś, np. wypełniając formularz lub rejestrując się w naszym serwisie internetowym, systemie informatycznym lub aplikacji, tj.:

- Twoje imię i nazwisko,

- adres e-mail, który równocześnie stanowi login w Platformie sportbm,

- numer telefonu komórkowego,

- hasło – które równocześnie stanowi hasło dostępu do Platformy sportbm;

- imię i nazwisko Zawodnika (Twojego dziecka) – w przypadku zakładania Profilu Zawodnika;

- numer PESEL Zawodnika (Twojego dziecka) lub data urodzenia, w wypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL;

- adres e-mail Zawodnika (Twojego dziecka) - nieobowiązkowe.

b)       które wprowadziła Akademia, lub które zostały nam udostępnione przez urządzenie, którym posługujesz się w trakcie korzystania z naszych usług, serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji, za pośrednictwem plików typu Cookies ;

c)       które zostały nam zgodnie z prawem udostępnione lub powierzone przez innych administratorów Twoich Danych osobowych. sportbm sp. z o.o. – zgodnie z przepisem RODO zobowiązującym nas do minimalizacji przetwarzanych danych osobowych – dba o to, by przetwarzać tylko te Twoje Dane osobowe, które są adekwatne, odpowiednie oraz niezbędne do celów, dla których są zbierane i przetwarzane.

2.5.   W jakim celu i na jakiej podstawie prawnej sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe?

sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe (lub dane Zawodnika, którego jesteś opiekunem) w następujących celach:

a)       Jeżeli korzystasz z usług świadczonych za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji oraz zawierasz z sportbm sp. z o.o. umowę przez zaakceptowanie regulaminu świadczenia tych usług, to przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem tej umowy lub w celu wykonania tej umowy (na korzystanie z Platformy sportbm), w tym do obsługi Twoich reklamacji - art.6 ust.1 b) i c) RODO.

b)       sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe w przypadku, gdy jest to konieczne w celu spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa, m.in. dotyczących przekazywania danych osobowych uprawnionym organom państwowym lub organom ścigania; lub dotyczących obowiązku zbierania lub przechowywania niektórych danych osobowych przez określony czas wynikających np. z ustaw podatkowych, ustawy o rachunkowości, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu; ustawy o pozasądowym rozstrzyganiu sporów konsumenckich lub ustawy Prawo telekomunikacyjne – art. 6 ust.1 c) RODO.

c)       sportbm sp. z o.o. może przetwarzać Twoje Dane osobowe również w innych celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – art. 6 ust.1 f) RODO, w tym w celu:

‒ ustalenia, dochodzenia oraz obrony przez sportbm sp. z o.o. ewentualnych roszczeń związanych ze świadczonymi przez nas usługami lub prowadzoną przez nas działalnością;

‒ monitorowania, powstrzymywania i wykrywania ewentualnych oszustw lub nadużyć popełnionych za pośrednictwem świadczonych przez nas usług lub za pośrednictwem naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji;

marketingu bezpośredniego produktów lub usług sportbm sp. z o.o., dzięki czemu możemy informować Ciebie o naszych ofertach lub przekazywać Ci inne informacje handlowe;

‒ monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach internetowych, systemach informatycznych lub aplikacjach m.in. przy pomocy plików Cookies  lub innych wykorzystywanych przez nas narzędzi;   

‒ profilowania Twoich zainteresowań i potrzeb ( przy pomocy  danych wprowadzonych przez Ciebie do systemu), aby kierować do Ciebie tylko te oferty lub informacje handlowe, które mogą Cię zainteresować.

d)       Jeżeli udzielisz sportbm sp. z o.o. takiej zgody, to będziemy mogli przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu kontaktowania się z Tobą telefonicznie lub wysyłania Ci na Twój adres e-mail lub na Twój telefon komórkowy informacji o naszych ofertach lub innych naszych informacji handlowych – art.6 ust.1a) RODO.

e)       Jeśli interesują Cię oferty lub inne informacje handlowe dotyczące naszych partnerów, z którymi współpracujemy, i wyrazisz zgodę na otrzymywanie takich informacji, to będziemy mogli przetwarzać Twoje Dane osobowe w celu przesyłania Ci takich informacji w imieniu naszych partnerów lub udostępniać Twoje Dane osobowe naszym partnerom, aby mogli samodzielnie przesyłać Ci takie informacje – art.6 ust.1a) RODO.

f)        Jeśli będziemy chcieli przetwarzać Twoje Dane osobowe w innym celu, niż ten w jakim je zebraliśmy i o jakim Cię wcześniej poinformowaliśmy, to zanim to zrobimy poinformujemy Ciebie o tym i poprosimy o Twoją zgodę, o ile zgodnie z przepisami prawa będzie ona wymagana.

2.6.   Komu sportbm sp. z o.o. będzie udostępniać Twoje Dane osobowe?

Przyjętą przez sportbm sp. z o.o. zasadą jest, że nie udostępniamy Twoich Danych osobowych osobom lub podmiotom trzecim. Ale mogą wystąpić wyjątki od tej zasady, w przypadkach:

a)       gdy wyrazisz dobrowolną zgodę na takie udostępnienie Twoich Danych osobowych – przy czym możesz w każdym momencie odwołać taką zgodę;

b)       gdy takie udostępnienie Twoich Danych osobowych jest konieczne w celu realizacji zamówionej przez Ciebie usługi – w takim przypadku odbiorcami Twoich Danych osobowych mogą być np.:

‒ operator telekomunikacyjny – w zakresie Twoich Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania usługi telekomunikacyjnej (np. Twój numer telefonu komórkowego niezbędny do wysyłki wiadomości SMS);

‒ bank lub inny dostawca usług płatniczych – w zakresie Twoich Danych osobowych niezbędnych do zrealizowania transakcji lub usługi płatniczej.

W szczególnych przypadkach Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępnione przez nas na wniosek podmiotów uprawnionych do tego na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, np.: uprawnionych organów państwowych lub organów ścigania. Gwarantujemy, że każdy taki wniosek o udostępnienie Twoich Danych osobowych jest przez nas wnikliwie badany, a przekazanie Twoich Danych osobowych następuje tylko w przypadku, gdy w wyniku tej analizy stwierdzimy, że istnieje ważna i skuteczna podstawa prawna do żądania ujawnienia tym podmiotom Twoich Danych osobowych.

Jednocześnie informujemy, że sportbm sp. z o.o. może korzystać z pomocy zewnętrznych podmiotów przy realizacji niektórych zadań lub usług, np.: niszczenia dokumentów, obsługi marketingowej, obsługi transakcji płatniczych, świadczenia usług telekomunikacyjnych. W takim przypadku i wyłącznie w określonym celu możemy powierzyć przetwarzanie Twoich Danych osobowych podmiotom będącym naszymi podwykonawcami, nadal pozostając administratorem Twoich Danych osobowych i ponosząc odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo.

2.7.   Jak długo sportbm sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje Dane osobowe?

sportbm sp. z o.o. będzie przetwarzać Twoje Dane osobowe najkrócej, jak to możliwe. Dla poszczególnych przypadków przetwarzania Danych osobowych czas ich przetwarzania może wynosić:

a)       w przypadku, gdy sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe na podstawie zawartej z Tobą umowy – przetwarzanie twoich Danych osobowych będzie trwało tak długo, dopóki obowiązuje umowa oraz przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, które mogą być podnoszone w związku z tą umową.

b)       jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych przez sportbm sp. z o.o. dla określonego celu – będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe do czasu odwołania przez Ciebie zgody.

c)       w przypadku, gdy sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora – będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe dopóki niezbędne jest to do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów . W szczególnych przypadkach, gdy przetwarzamy Twoje Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, będziemy je przetwarzać do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu przeciwko takiemu przetwarzaniu.

d)       w przypadku, gdy sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje Dane osobowe w celu spełnienia przez obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa – będziemy przetwarzać Twoje Dane osobowe tak długo, jak wynika to z tych przepisów prawa.

2.8.   Czy musisz podawać sportbm sp. z o.o. Twoje Dane osobowe?

Co do zasady nie masz obowiązku podawania Twoich Danych osobowych sportbm sp. z o.o. i ewentualne podanie przez Ciebie Danych osobowych zawsze jest dobrowolne. Jednakże niektóre z Twoich Danych osobowych mogą być niezbędne do zawarcia przez Ciebie umowy z sportbm sp. z o.o. i do umożliwienia nam prawidłowego świadczenia dla Ciebie usług, lub do spełnienia wymagań określonych przepisami prawa, których musimy przestrzegać. Innymi słowy, jeżeli w określonych przypadkach nie podasz nam Twoich Danych osobowych, to nie będziemy mogli świadczyć dla Ciebie usług.

3.     Ochrona Danych osobowych i bezpieczeństwo.

3.1.     sportbm sp. z o.o. dba o bezpieczeństwo Twoich Danych osobowych dzięki stosowaniu odpowiednich technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, które zapewniają w szczególności poufność, ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem Twoich Danych osobowych.

3.2.     sportbm sp. z o.o. oświadcza, iż do ochrony przetwarzania Danych osobowych wykorzystuje odpowiednio zabezpieczone systemy informatyczne, stosuje aktualne i sprawdzone technologie oraz stosowne procedury zabezpieczeń, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności.

3.3.     Podstawowym środkiem ochrony Danych osobowych jest stosowanie bezpiecznych połączeń (np. protokołów SSL), szyfrowanie danych oraz stosowanie innych rozwiązań technicznych, programistycznych lub organizacyjnych (np. ograniczenie i kontrola dostępu do Danych osobowych).

3.4.     sportbm sp. z o.o. zapewnia ponadto, że Twoje Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie przez upoważnione do tego osoby i podmioty.

4.     Twoje prawa związane przetwarzaniem Twoich Danych osobowych.

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich Danych osobowych, sportbm sp. z o.o. ma wobec Ciebie zobowiązania, które masz prawo od nas egzekwować – Twoje prawa zostały opisane poniżej.

Informujemy jednak, że w przypadku skorzystania przez Ciebie z niektórych praw, m.in.: prawa do cofnięcia zgody, prawa do usunięcia Danych osobowych, prawa do ograniczenia przetwarzania, prawa do sprzeciwu lub prawa do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji; istnieje możliwość, że sportbm sp. z o.o. nie będzie mogła świadczyć na Twoją rzecz niektórych usług (w całości lub w części), dla których świadczenia niezbędne jest przetwarzanie określonych Twoich Danych osobowych.

4.1.   Prawo do cofnięcia zgody.

Masz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, na podstawie której sportbm sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4.2.   Prawo dostępu do Danych osobowych.

Masz prawo uzyskania od nas informacji, czy przetwarzamy Twoje Dane osobowe, w jakim celu je przetwarzamy, jakimi kategoriami Twoich danych dysponujemy, jacy są odbiorcy lub kategorie odbiorców Twoich Danych osobowych oraz jaki jest planowany okres przechowywania przez nas Twoich Danych osobowych (a gdy nie jest to możliwe do określenia, to kryteria ustalania tego okresu). Masz prawo żądać otrzymania od sportbm sp. z o.o. i na Twoje żądanie dostarczymy Ci kopię Twoich Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które się zwrócisz, mamy prawo pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Żądania otrzymania kopii Twoich Danych osobowych przetwarzanych przez nas, prosimy kierować drogą elektroniczną na adres e-mail inspektora ochrony danych: odo@sportbm.com.

4.3.   Prawo do sprostowania Danych osobowych.

Masz prawo do żądania od nas sprostowania Twoich Danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych.

4.4.   Prawo do usunięcia Danych osobowych.

Masz prawo żądać usunięcia przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych. Twoje żądanie zostanie przez nas niezwłocznie spełnione, o ile do dalszego przetwarzania Twoich danych nie obligują nas przepisy prawa, z przepisów prawa nie wynika obowiązek, który musimy zrealizować, lub gdy Twoje Dane osobowe nie są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twoje Dane osobowe usuniemy na Twoje żądanie wówczas, gdy:

a)       Twoje Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane; lub

b)       wycofałeś zgodę na przetwarzanie Twoich Danych osobowych, jeżeli przetwarzaliśmy je wyłącznie na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna uprawniająca nas do dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych; lub

c)       wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora i nie istnieje inna podstawa prawna uprawniająca nas do dalszego przetwarzania Twoich Danych osobowych; lub

d)       Twoje Dane osobowe były przetwarzane przez nas niezgodnie z prawem; lub

e)       Twoje Dane osobowe muszą zostać usunięte ze względu na obowiązek wynikający z przepisów prawa.

4.5.   Prawo do ograniczenia przetwarzania Danych osobowych.

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzanych przez nas Twoich Danych osobowych w następujących przypadkach:

a)       gdy zgłosisz nam, że przetwarzane przez nas Twoje Dane osobowe są nieprawidłowe – ograniczenie następuje na okres pozwalający nam na weryfikację prawidłowości Twoich Danych osobowych;

b)       gdy nie będziemy mieli podstawy prawnej do przetwarzania Twoich Danych osobowych, a Ty sprzeciwisz się definitywnemu ich usunięciu i w zamian zażądasz ograniczenia ich przetwarzania;

c)       gdy nie będziemy potrzebować już Twoich Danych osobowych do celów, w jakich je zebraliśmy, jednak Tobie są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d)       gdy wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich Danych osobowych – ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy istnieje po naszej stronie prawnie uzasadniona podstawa prawna, nadrzędna wobec Twojego sprzeciwu, pozwalająca nam na dalsze przetwarzanie Twoich Danych osobowych.

W przypadku zażądania przez Ciebie ograniczenia przetwarzania Twoich Danych osobowych sportbm sp. z o.o. będzie mogła wyłącznie przechowywać Twoje Dane osobowe i nie będzie mogła przetwarzać ich w inny sposób, chyba że wyrazisz na to odpowiednią zgodę, lub będzie to niezbędne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej.

4.6.   Prawo do przenoszenia Danych osobowych.

Masz prawo żądać otrzymania od sportbm sp. z o.o. Twoich Danych osobowych, które nam dostarczyłeś, w formacie pozwalającym na odczyt maszynowy oraz do przeniesienia tych danych do innego administratora. Prawo do przenoszenia dotyczy Danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, które sportbm sp. z o.o. przetwarza na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, lub na podstawie zawartej z Tobą umowy.

4.7.   Prawo do sprzeciwu.

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania przez sportbm sp. z o.o. Twoich Danych osobowych w ramach realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu administratora. Niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania, chyba że będzie istniała ważna prawnie uzasadniona podstawa do dalszego przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych, nadrzędna wobec złożonego sprzeciwu, lub podstawa do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Twój sprzeciw będzie natomiast zawsze uwzględniony przez sportbm sp. z o.o. w odniesieniu do przetwarzania przez nas Twoich Danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie to jest związane z marketingiem bezpośrednim. W takim przypadku po otrzymaniu sprzeciwu sportbm sp. z o.o. zaprzestanie przetwarzać Twoje Dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego.

4.8.   Prawo do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

Masz prawo, aby nie być poddanym prowadzonemu przez sportbm sp. z o.o. procesowi podejmowania decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływa. sportbm sp. z o.o. może jednak stosować zautomatyzowany proces podejmowania decyzji, w tym profilowanie, gdy taka decyzja:

a)       jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy zawartej z Tobą; lub

b)       jest dozwolona na podstawie odrębnych przepisów prawa; lub

c)       jest podejmowana na podstawie wyrażonej przez Ciebie wyraźnej zgody.

W przypadku, gdy będziesz poddany procesowi zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, masz prawo żądać od sportbm sp. z o.o. uzyskania interwencji naszego pracownika, który dodatkowo zweryfikuje Twoją sytuację oraz podjętą decyzję; ponadto możesz przedstawić nam swoje stanowisko lub zakwestionować podjętą decyzję.

4.9.   Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku, gdy uznasz, że sportbm sp. z o.o. przetwarzając Twoje Dane osobowe naruszyło Twoje prawa lub przepisy RODO, masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, czyli do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5.     Niezamówione informacje handlowe.

5.1.     sportbm sp. z o.o. nie będzie wysyłać Ci drogą elektroniczną niezamówionych informacji handlowych.

5.2.     Twoje Dane osobowe mogą zostać wykorzystane przez sportbm sp. z o.o. w celu przesyłania Ci drogą elektroniczną naszych informacji handlowych, lub informacji handlowych pochodzących od naszych partnerów handlowych, wyłącznie w przypadku, gdy wyrazisz nam na to odpowiednie zgody. W każdej chwili będziesz mógł też odwołać takie zgody.

5.3.     W szczególności sportbm sp. z o.o. przestrzega wymogów prawnych dotyczących możliwości przesyłania Ci, wyłącznie na podstawie uzyskanej od Ciebie zgody, informacji handlowych:

5.3.1.  drogą elektroniczną – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

5.3.2.  na Twoje Urządzenie – zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2014 r. Prawo telekomunikacyjne.

6.     Cookies.

6.1.     sportbm sp. z o.o. informuje, że gdy korzystasz z naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji możemy wykorzystywać pliki typu Cookies lub podobne technologie w celu wysyłania określonych informacji (dalej łącznie określane jako pliki Cookies) na Twoje Urządzenie, którego używasz przy korzystaniu z naszych serwisów internetowych systemów informatycznych lub aplikacji, oraz przechowywania tych informacji na Twoim Urządzeniu, a także uzyskiwania dostępu do tych informacji. Dzięki stosowaniu plików Cookies w szczególności możemy dostosowywać serwisy internetowe do Twoich indywidualnych preferencji oraz do profilowania i monitorowania Twojej aktywności w naszych serwisach internetowych.

6.2.     Pliki Cookies stosowane przez sportbm sp. z o.o.:

6.2.1.  są bezpieczne dla Twojego Urządzenia, w szczególności nie stanowią wirusów lub innego niechcianego oprogramowania;

6.2.2.  w żadnym wypadku nie pozwalają na pobieranie żadnych Danych osobowych lub informacji poufnych z Twojego Urządzenia, a jedynie pozwalają na dostęp do wysłanych przez nas i zapisanych na Twoim Urządzeniu określonych informacji (plików Cookies);

6.2.3.  zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość;

6.2.4.  nie powodują zmian konfiguracyjnych w Twoim Urządzeniu, ani w oprogramowaniu zainstalowanym w Twoim Urządzeniu.

6.3.     sportbm sp. z o.o. wykorzystuje różnego rodzaju pliki Cookies, które różnią się od siebie rodzajem i trwałością. Pliki te możemy podzielić ze względu na czas ich przechowywania na Twoim Urządzeniu na:

6.3.1.   Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim Urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji określonego oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej), a następnie zapisane informacje są trwale usuwane z pamięci Twojego Urządzenia;

6.3.2.  Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim Urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia – zakończenie sesji określonego oprogramowania (w szczególności przeglądarki internetowej) lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego Urządzenia.

6.4.     Ze względu na pochodzenie, pliki Cookies wykorzystywane przez sportbm sp. z o.o. można podzielić na:

6.4.1.  Cookies własne: umieszczone w serwisach internetowych, systemach informatycznych lub aplikacjach sportbm sp. z o.o. bezpośrednio przez nas;

6.4.2.  Cookies zewnętrzne: umieszczone w serwisach internetowych, systemach informatycznych lub aplikacjach sportbm sp. z o.o. przez zewnętrzne podmioty, których komponenty (oprogramowanie) zostały wywołane przez nas (np.: Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg).

6.5.     sportbm sp. z o.o. wykorzystuje Cookies m.in. w następujących celach:

6.5.1.  do konfiguracji naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji, w tym dostosowania ich zawartości lub funkcjonalności do Twoich preferencji oraz optymalizacji ich działania;

6.5.2.  do uwierzytelniania Ciebie w naszym serwisie internetowym, systemie informatycznym lub aplikacji i utrzymywania Twojej sesji po zalogowaniu, dzięki czemu m.in. nie będziesz musiał na każdej podstronie naszego serwisu internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

6.5.3.  do tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają nam analizować w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji, co umożliwia nam ulepszanie ich struktury i zawartości;

6.5.4.  do pozyskiwania informacji o źródle, z którego trafiłeś na nasz serwis internetowy (np. baner reklamowy wyświetlany w witrynie podmiotu trzeciego, Google AdWords);

6.5.5.  do dostosowania prezentowanych za pośrednictwem naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji reklam i naszych usług;

6.5.6.  do zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji.

6.6.     Zgoda na wykorzystywanie przez sportbm sp. z o.o. plików Cookies.

6.6.1.  sportbm sp. z o.o. może wysyłać pliki Cookies na Twoje Urządzenie, zapisywać je i przechowywać na Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwać do nich dostęp wyłącznie pod warunkiem, że wyrazisz uprzednią zgodę na takie działanie.

6.6.2.  W przypadku, gdy przechowywanie na Twoim Urządzeniu informacji (plików Cookies) lub uzyskanie do nich dostępu jest konieczne do świadczenia żądanej przez Ciebie usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, w takim przypadku Twoja zgoda na korzystanie przez sportbm sp. z o.o. z plików Cookies nie jest wymagana.

6.6.3.  Możesz wyrazić zgodę na korzystanie przez sportbm sp. z o.o. z plików Cookies za pomocą ustawień oprogramowania Urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej.

6.6.4.  Możesz nie wyrazić zgody na korzystanie przez sportbm sp. z o.o. z plików Cookies lub w każdym czasie cofnąć wcześniej wyrażoną zgodę za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania Urządzenia wykorzystywanego przez Ciebie do korzystania z naszego serwisu internetowego, systemu informatycznego lub aplikacji, np. przez zmianę ustawień wykorzystywanej przez Ciebie przeglądarki internetowej (szczegółowe instrukcje dotyczące wyłączenia obsługi plików Cookies są dostępne w ustawieniach poszczególnych przeglądarek internetowych).

6.6.5.  W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z serwisów internetowych (np. przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików Cookies na Twoim Urządzeniu. W związku z powyższym zalecamy, abyś sprawdził ustawienia oprogramowania, z którego korzystasz i ewentualnie dokonał odpowiednich zmian tych ustawień, zgodnie z Twoimi preferencjami prywatności. W szczególności masz możliwość zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików Cookies.

6.6.6.  Jeżeli wyrazisz zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzystasz, umożliwiały obsługę plików Cookies, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez Ciebie zgody na wykorzystywanie przez sportbm sp. z o.o. w naszym serwisie internetowym plików Cookies w zakresie określonym w niniejszej Polityce Prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. W takim przypadku sportbm sp. z o.o. będzie uprawniona do korzystania z plików Cookies lub podobnych technologii w celu wysyłania plików Cookies na Twoje Urządzenie, zapisywania ich i przechowywania na Twoim Urządzeniu oraz uzyskiwania do nich dostępu.

6.6.7.  sportbm sp. z o.o. informuje jednak, że wyłączenie przez Ciebie obsługi plików Cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności naszych serwisów internetowych, systemów informatycznych lub aplikacji.

6.7.   Zgoda na instalowanie i korzystanie przez sportbm sp. z o.o. z oprogramowania do świadczenia usług telekomunikacyjnych lub usług świadczonych drogą elektroniczną.

Świadcząc usługi telekomunikacyjne lub usługi świadczone drogą elektroniczną, sportbm sp. z o.o. może także instalować oprogramowanie na Twoim Urządzeniu przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, lecz wyłącznie pod warunkiem, że przed instalacją tego oprogramowania wyrazisz nam zgodę na jego instalację i używanie.

Przed zainstalowaniem takiego oprogramowania na Twoim Urządzeniu sportbm sp. z o.o. poinformujemy Cię o celu, w jakim zostanie zainstalowane to oprogramowanie, o sposobach korzystania przez nas z tego oprogramowania oraz o sposobie w jaki możesz usunąć to oprogramowanie z Twojego Urządzenia.